KOTRA

with KOTRA

为国家机关提供咨询策划服务

国营贸易投资振兴机构以提高国家形象及强化中小企业输出为目的,
为KOTRA制定品牌策略、品牌设计管理规定。

scope
Brand Architecture
Brand Strategy
Brand Design Strategy
Brand Design Guideline